Dagbrott

Produktionsplanering Dagbrott

  • Borrplan, optimering av borrhålsmönster för optimal sprängeffekt.
  • Laddplan, beräkning av laddmängder.
  • Tändplan, tändföljdsberäkning och tändföljdssimulering. 

Borrplan

Borrplaneringsprogrammet BORRPLAN är ett hjälpmedel för att planera utsättning och borrning av produktionsborrhålen i en brytningssalva. Resultatet utgör sedan grunden för laddningsberäkning med programmet LADDPLAN samt upptändningsplanering med programmet TÄNDPLAN.

Varje borrhål har sitt eget ID och är länkat till till en databas med information om attribut som diameter, djup, typ och nummer.

Laddplan

Laddplaneringsprogrammet LADDPLAN är ett hjälpmedel för att utföra laddningsberäkning och planering av en brytningssalva. Användaren tilldelar varje hål ett laddningsrecept ur ett receptbibliotek. Varje borrhål kan laddas med två olika laddningstyper; basladdning och pipladdning. Receptet definierar sprängmedlets densitet i respektive laddningstyp samt basladdningens längd.

Tändplan

Tändplaneringsprogrammet TÄNDPLAN är ett hjälpmedel för att koppla, beräkna och visualisera en tändplan för en salva planerad med programmen BORRPLAN och LADDPLAN. Borrhålen kopplas i hop med tändblock med olika fördröjningstider definierade i en inställningsfil. Blocken kopplas i sin tur i hop, eventuellt med ytterligare block, till ett startblock varefter fördröjningstiden för varje hål beräknas.

Programmet arbetar mot en databas där hela uppkopplingen lagras, vilket gör det möjligt att kontrollera en färdig tändplan genom att simulera detonationstiderna.

Beräkning av bottenladdning, pipladdning, avladdning.
Borrplan, laddplan, tändplan