Blockmodellering

Blockcad/val - utvärdering av malmvolymer med hjälp av blockmodeller.

Geometrin från triangulerade malmpositioner överförs till blockmodeller så att haltfördelningen bättre kan undersökas i olika delar av malmen. Halter i blockmodellen interpoleras från borrhålsinformationen med hjälp av kriging. Presentation av block och halter kan ske på valfria snitt genom blockmodellen. Uppritade block är länkade till blockmodellen så att sökningar och förfrågningar kan göras mot databasen.

Utvärdering av halter och tonnage för olika brytningspositioner kan genomföras. Genom att brytningsrummet kan definieras med hjälp av trianguleringar kan olika brytningsmetoder utvärderas.